Waarde toevoegen

Algemene voorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN
DEFINITIES.
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer:
ELT Veghel B.V.
Opdrachtgever:
de wederpartij van opdrachtnemer bij overeenkomsten tot het leveren van goederen en/of het verrichten van diensten.
Levering:
het leveren van goederen en/of het verrichten van diensten.

2. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
Offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en totdat de overeenkomst tot stand is gekomen herroepelijk. De overeenkomst komt eerst tot stand na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding van de opdracht door opdrachtnemer. Er komt ook een overeenkomst tot stand indien de aanvaarding van de opdracht door opdrachtnemer op ondergeschikte punten afwijkt van de opdracht, ondanks mogelijke bezwaren van opdrachtgever.
Een opdracht van opdrachtgever komt (onder meer) tot stand door het invullen van het orderformulier door de opdrachtgever of door de vertegenwoordiger van opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever. De in het bezit van (de vertegenwoordiger van) opdrachtgever zijnde kopie van het orderformulier geldt als bewijs van het invullen als bedoeld in de voorgaande zin, behoudens tegenbewijs. De opdracht is onherroepelijk.

3. LEVERTERMIJN.
Elke door opdrachtnemer aan opdrachtgever genoemde termijn van aflevering geldt slechts als bij benadering te zijn opgegeven. De overeenkomst kan niet door opdrachtgever wegens overschrijding van de termijn van aflevering worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst niet of niet geheel uitvoert binnen een hem door opdrachtgever, na afloop van de door opdrachtgever oorspronkelijk genoemde termijn van aflevering, schriftelijk per aangetekende post aangezegde redelijke termijn van aflevering. Ontbinding is dan echter slechts toegestaan voor zover van opdrachtgever in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst in stand blijft.
Een overschrijding van een termijn van aflevering geldt niet als een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, indien die tekortkoming het gevolg is van een buiten de macht van opdrachtnemer gelegen, al dan niet voorzienbare omstandigheid. Als zodanige omstandigheid gelden in ieder geval: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, tekort aan grondstoffen, ziekte van opdrachtnemer of zijn personeel, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid en internationale organisaties daaronder begrepen) zoals vervoers-, import-, export- of productieverbod (waaronder begrepen belemmeringen door quotaregelingen, alsmede het niet verlenen van een of meer exportvergunningen aan leveranciers van opdrachtnemer, alsmede het niet verlenen van een of meer importvergunningen aan opdrachtnemer), natuurrampen, slechts weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.

4. RISICO-OVERGANG.
Het risico van verlies van, vernietiging van en/of schade aan te leveren zaken gaat over op opdrachtgever na aflevering. Onder "aflevering" wordt verstaan:
a. in geval de zaken door of namens opdrachtgever worden afgehaald bij het magazijn van opdrachtnemer of bij een door opdrachtnemer aan te wijzen fabriek: de in ontvangstname van de zaken door of namens de opdrachtgever:
b.in geval tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is overeengekomen dat de zaken door een derde zullen worden vervoerd naar een door opdrachtgever aangewezen of aan te wijzen plaats: de inontvangstname van de zaken door de derde:
c. in geval de zaken niet op het overeengekomen tijdstip in ontvangst worden genomen door de opdrachtgever of de derde of over dit tijdstip geen overeenstemming kan worden bereikt: de verzending door opdrachtnemer van een brief aan opdrachtgever, waarin deze laatste wordt geïnformeerd dat de zaken door of namens hem of een derde in ontvangst kunnen worden genomen, alsmede waarin voor zover mogelijk de zaken die bestemd zijn voor afgifte aan opdrachtgever worden geïndividualiseerd.
De opdrachtgever is verplicht bij aflevering voor ontvangst te laten tekenen door personen die bevoegd zijn dit namens hem te doen. Bij het tekenen voor ontvangst dienen deze personen hun voorletters en achternaam te vermelden, alsmede hun handtekening en een firmastempel te plaatsen.

5. PRIJZEN.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle prijzen exclusief b.t.w. en andere overheidsheffingen, alsmede exclusief eventuele licentiekosten. Indien het door opdrachtnemer te betalen bedrag voor het in eigendom verkrijgen van (de grondstoffen voor) de aan opdrachtgever te leveren zaken na het aanvaarden van de opdracht door opdrachtnemer stijgt tengevolge van veranderingen in wisselkoersverhoudingen, heeft opdrachtnemer het recht deze stijging door te berekenen aan opdrachtgever.

De opdrachtnemer mag stijgingen van andere dan in het vorige lid bedoelde kosten die voor hem mede in verband met de levering optreden - bijvoorbeeld stijging van aankoopprijzen, lonen en transportkosten - doorberekenen aan de opdrachtgever, voor zover deze kosten optreden nadat drie maanden verstreken zijn na de totstandkoming van de overeenkomst.
6. BETALING; ZEKERHEID.
Tenzij anders is overeengekomen en onverminderd het recht om vooruitbetaling of betaling à kontant te verlangen indien opdrachtnemer daartoe aanleiding ziet, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na dagtekening van de betreffende factuur. Opdrachtnemer is gerechtigd tot het doen van deelleveringen en het opzenden van deelfacturen.
De eigendom van geleverde goederen blijft bij opdrachtnemer totdat opdrachtgever al hetgeen hij aan opdrachtnemer uit hoofde van of in verband met leveringen verschuldigd is heeft voldaan. Opdrachtnemer is gerechtigd bij enige niet tijdige betaling de hem in eigendom toebehorende zaken eigenmachtig terug te nemen waar deze zich ook bevinden. Opdrachtgever verleent op eerste verzoek van opdrachtgever andere, al dan niet aanvullende zekerheid voor de betaling.
Verrekening door opdrachtgever met een terugvordering is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door opdrachtnemer uitdrukkelijk is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
Bij niet-tijdige betaling raakt opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is hij over het achterstallige bedrag direct opeisbare rente verschuldigd van 1% per maand of - indien hoger - de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand geldt in dit verband als een hele maand. Opdrachtnemer mag voorts, voor zover levering nog niet heeft plaatsgevonden, levering geheel opschorten totdat volledige betaling van het achterstallige bedrag is ontvangen. Blijft ook na een schriftelijke aanmaning betaling binnen de aangezegde nadere termijn uit dan is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding. Alle kosten, die voor opdrachtnemer verbonden zijn aan de inning van wat opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is, komen voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten (waaronder mede is begrepen een redelijke vergoeding voor door opdrachtnemer of zijn personeel aan de inning te besteden tijd) bedragen minimaal 15% van de koopprijs.
Hetgeen opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan opdrachtnemer verschuldigd is wordt ten volle direct opeisbaar in geval van: surseance van betaling of faillissement van opdrachtgever of aanvraag daartoe, besluit van opdrachtgever tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van de onderneming, beslag onder opdrachtgever, meer dan tweemaal niet-tijdige betaling door opdrachtgever.
In de eerste drie gevallen is opdrachtgever bevoegd alle overeenkomsten met opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen, wanneer opdrachtgever niet binnen 8 kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek een naar het oordeel van opdrachtnemer passende zekerheid heeft verstrekt voor al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is en nog zal worden.

7. TEKORTKOMINGEN.
Opdrachtgever is gehouden om leveringen zo snel mogelijk na uitvoering op eventuele tekortkomingen te keuren en geconstateerde tekortkomingen binnen 8 kalenderdagen schriftelijk aan opdrachtnemer te melden. Op het eerste gezicht waarneembare gebreken alsmede klachten over de geleverde hoeveelheid dienen binnen 2 werkdagen na aflevering schriftelijk aan opdrachtgever gemeld te worden. Bij niet-inachtneming van de voorgaande regels vervalt het recht van opdrachtgever zich op de geconstateerde tekortkomingen te beroepen.
Tekortkomingen, die binnen de daarvoor geldende in het vorige lid genoemde termijnen schriftelijk aan de opdrachtnemer zijn gemeld, en verder alleen die tekortkomingen in het geleverde, die bij de keuring redelijkerwijs niet geconstateerd konden worden maar binnen 3 maanden na de aflevering alsnog worden ontdekt en binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk zijn gemeld, worden, voor zover zij aantoonbaar wegens tekortschieten van opdrachtnemer aan deze toegerekend kunnen worden, door opdrachtnemer kosteloos ongedaan gemaakt door - naar keuze van opdrachtnemer - herstel en/of vervanging.

Opdrachtgever kan zich nimmer beroepen op tekortkomingen in de afgeleverde zaken, indien en voor zover deze zaken na aflevering door opdrachtnemer ver- en/of bewerkingen hebben ondergaan.
Tekortkomingen in het geleverde geven geen grond voor ontbinding van de betreffende overeenkomst, tenzij het gaat om tekortkomingen als in lid 2 bedoeld en opdrachtnemer na herhaalde pogingen daartoe er niet in slaagt de tekortkoming(en) aanvaardbaar op te heffen. Alsdan is opdrachtgever tot ontbinding bevoegd, indien en voor zover instandhouding van de betreffende overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Geringe afwijkingen in kwaliteit, samenstelling, kleur of anderszins, welke uit technisch oogpunt gezien, niet zijn te voorkomen of welke volgens usance algemeen worden toegelaten, kunnen nimmer een grond vormen voor ontbinding door of op verzoek van opdrachtgever.
Afgeleverde zaken mogen slechts retour worden gezonden aan de opdrachtnemer nadat deze daartoe schriftelijk vooraf zijn toestemming heeft gegeven. De goederen dienen na verkregen toestemming retour te worden gezonden aan de opdrachtnemer, en niet aan enige natuurlijke of rechtspersoon die heeft opgereden als vertegenwoordiger van hem ten opzichte van de opdrachtgever. Alle kosten van het retourzenden dienen door de opdrachtgever te worden gedragen; onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden door opdrachtnemer niet aanvaard. Noch het geven van toestemming door opdrachtnemer voor retourzending noch het in ontvangst nemen van een partij retour gezonden zaken doet enig recht van opdrachtgever ontstaan. De zaken blijven ook na retourzending voor rekening - waaronder de kosten van opslag - en risiko van opdrachtgever, totdat opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd met ontbinding van de overeenkomst met betrekking tot de geretourneerde zaken, dan wel bij in kracht van gewijzigde gedane rechterlijke uitspraak de ontbinding daarvan is uitgesproken.


8. AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE.
Voor schade uit of in verband met leveranties en/of diensten door of vanwege opdrachtnemer aan of vanwege opdrachtgever - een en ander in de ruimste zin - waarvoor opdrachtnemer rechtens aansprakelijk kan worden gehouden, geldt - voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen - het navolgende.
Alleen die schade komt voor vergoeding in aanmerking waarvan opdrachtgever onomstotelijk heeft aangetoond dat deze het gevolg is van een omstandigheid of gebeurtenis waarvoor opdrachtnemer rechtens aansprakelijk kan worden gehouden
2a. Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.
2b.Schade, die verband houdt met beschadiging of verlies van een zaak of met letsel bij een persoon, komt voor vergoeding in aanmerking tot een bedrag van maximaal de waarde van de geleverde goederen.
2c.Andere schade dan de onder 2a en 2b bedoelde wordt vergoed tot 50% van de netto-factuurwaarde - (zijnde de bruto factuurwaarde minus de b.t.w. en eventuele andere overheidsheffingen) - van die leverantie c.q. die dienstverlening, waarmee de schade verband houdt, met dien verstande dat van deze schade nimmer meer vergoed wordt dan € 10.000,00.
De onder 2b en 2c genoemde vergoedingen gelden voor alle schadegevallen te zamen die uit een leverantie c.q. een dienstverlening, waarmee de schade verband houdt, voortvloeien.
Onverminderd het in de aanhef en in de vorige leden bepaalde komt alleen voor vergoeding in aanmerking schade, die geleden wordt binnen zes maanden na de afgifte van de desbetreffende zaak en/of na het einde van de desbetreffende dienst en die voorts binnen die termijn binnen de op grond van artikel 7 toepasselijke reclametermijn schriftelijk is gemeld aan de opdrachtnemer.
Op straffe van algeheel verval van het recht op schadevergoeding wordt opdrachtnemer alle gewenste medewerking verleend bij zijn onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor een vergoeding wordt gevorderd.
Rechtsvorderingen ter zake van schade vervallen binnen zes maanden na ontdekking van de schade.
Verrekening met niet door opdrachtnemer erkende of niet onherroepelijk in rechte vastgestelde schadevorderingen is niet toegestaan.
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen vorderingen uit welke hoofde dan ook van derden, die stellen schade te hebben geleden door een zaak en/of een dienst, die opdrachtnemer aan c.q. vanwege opdrachtgever heeft geleverd respectievelijk heeft verleend.
(Rechts-)personen, die behoren tot het concern van opdrachtnemer c.q. in dienst zijn bij opdrachtnemer c.q. die door opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt en die door opdrachtgever tot schadevergoeding worden aangesproken, kunnen zich eveneens op vorenstaande bepalingen beroepen. Van deze (rechts-)personen en opdrachtnemer samen kan nimmer meer schadevergoeding worden gevorderd dan opdrachtgever alleen zou hebben te vergoeden.
Indien en voor zover de beperking van aansprakelijkheid in een gegeven geval onredelijk bezwarend of onaanvaardbaar wordt geoordeeld, geldt een beperking die alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen nog aanvaardbaar is.

9. RECHTEN VAN INDUSTRIELE EN INTELLECTUELE EIGENDOM.
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle schade - met inbegrip van de kosten verbonden aan het voeren van dan wel zich verweren in gerechtelijke procedures - die opdrachtgever lijdt indien blijkt of door derden wordt gesteld dat zaken, die door opdrachtnemer zijn geleverd teneinde te voldoen aan een hem door opdrachtgever verstrekte opdracht, inbreuk maken op rechten van industriële en/of intellectuele eigendom van derden.
De opdrachtgever wordt geacht, voor het geval de koopovereenkomst wordt ontbonden dan wel de opdrachtnemer op enige andere grond het recht verkrijgt de zaken aan derden te verkopen, maar de zaken inmiddels zijn voorzien van een aan de opdrachtgever in eigendom toebehorend merk dan wel verpakt zijn in een verpakking die beschermd is dan wel waarvan onderdelen beschermd zijn op grond van enig aan de opdrachtgever toekomend recht van industriële of intellectuele eigendom, tegelijk met het geven van de opdracht de opdrachtnemer een licentie onder alle benodigde rechten van industriële en intellectuele eigendom te hebben verstrekt ten behoeve van het door laatstgenoemde te gelde maken van de betreffende zaken
Voor zover opdrachtgever geen eigenaar doch slechts licentiehouder is van de in de voorgaande alinea bedoelde rechten van industriële en intellectuele eigendom, wordt opdrachtgever geacht voor zover toegestaan op grond van de hem verstrekte licentie opdrachtnemer een sublicentie te hebben verleend ten behoeve van het door laatstgenoemde te gelde maken van de betreffende zaken
Voor zover de in de voorgaande alinea bedoelde licentieovereenkomst niet toelaat dat opdrachtgever aan opdrachtnemer een sublicentie verstrekt, verplicht opdrachtgever zich al het mogelijk te doen om de eigenaar van de betreffende rechten van industriële en intellectuele eigendom te bewegen opdrachtnemer de benodigde licentie(s) te verstrekken. Opdrachtgever zal alle aan de licenties verbonden kosten voldoen. In het geval de rechthebbende niet de benodigde licentie(s) verstrekt is opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende schade.

10. RETOURNEREN VERPAKKING.
Opdrachtgever is verplicht op zijn kosten, indien opdrachtnemer daarom verzoekt, opdrachtnemer de verpakking(en) te retourneren waarin de zaken aan opdrachtgever zijn afgeleverd. Opdrachtgever is jegens opdrachtnemer aansprakelijk voor de schade die voor opdrachtnemer voortvloeit uit het niet (tijdig) voldoen aan een dergelijk verzoek.

11. TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN; TOEPASSELIJK RECHT; BEVOEGDE RECHTER.
Voorzover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen gelden niet de door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, ook niet naast de onderhavige Algemene Voorwaarden van opdrachtnemer. Van deze laatste voorwaarden kan niet worden afgeweken dan door middel van wederzijdse uitdrukkelijke wilsovereenstemming.
Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing, waaronder niet is te begrijpen het uniforme recht inzake de internationale koop van roerende zaken. Voor zover daarvan in de overeenkomst en/of de onderhavige Algemene Voorwaarden niet is afgeweken, gelden voor de interpretatie van de overeengekomen leveringscondities als "franko", "f.o.b." enzovoort de bepalingen van de "Incoterms" zoals die golden op het moment van schriftelijke bevestiging van de opdracht door opdrachtnemer als bedoeld in artikel 2, lid 1 van deze voorwaarden.
Van geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever neemt bij uitsluiting kennis de absoluut bevoegde rechter binnen het arrondissement